Praktijk Dommelen, uw actieve praktijk in Valkenswaard

DTF

We hebben de belangrijkste informatie van de praktijk in één document samengevat.

 

 

© Praktijk Dommelen

 

Praktijk Informatie

 

Welkom in onze praktijk! Wilt u onze Huisregels lezen? klik dan HIER

Historie

In 1979 zijn Rob en Femke Zeijen-Leenders in het Genovevadal met hun fysiotherapiepraktijk begonnen.

In 1983 is de praktijk verhuisd naar de voormalige Rabo bank, ons huidige pand aan de Bergstraat 45.

In 2001 is de praktijk ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Momenteel beschikt de praktijk over 5 individuele behandelkamers op de begane grond, één behandelkamer in de kelder, een kleine oefenruimte en een grote oefenzaal.

 

Medewerkers

Er werken 10 mensen in onze praktijk.

  • Rob Zeijen
  • Femke Zeijen- Leenders, psycholoog
  • Diana van Beek-Daams
  • Jacqueline Dierckx
  • Arjan van Rooij
  • Liesbeth Dekker-Falkmann
  • Floor Willems-Snijders
  • Hanneke Koopman-Nijgh
  • Maria van Velthoven-Arts, secretaresse

De dienstverlening in de praktijk is door specialisatie en scholing zeer veelzijdig geworden. 

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelwijze, waarbij de natuurlijke (herstel)krachten van de mens zoveel mogelijk geactiveerd worden.

In de wachtkamer hebben we een aparte folder over fysiotherapie.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. In de manuele therapie gebruikt men technieken die ten doel hebben de gewrichten, met name de gewrichtjes van de wervelkolom, zo beweeglijk mogelijk te maken. Rob Zeijen is onze manueel therapeut.   

Kinderbehandelingen

In onze praktijk worden veel kinderen behandeld. Deze kinderen hebben meestal een (lichte) motorische achterstand. Door middel van testen wordt het hiaat in de motorische ontwikkeling nader bepaald.

Vervolgens wordt er door middel van oefeningen -zoveel mogelijk in spelvorm- getraind. De ouders worden hier zo veel mogelijk bij betrokken. Vaak is er overleg met school of andere disciplines. Er zijn ook kinderen die in de praktijk schrijfoefeningen krijgen. Diana van Beek en Liesbeth Dekker behandelen deze kinderen. 

Haptonomie

Met haptonomie leer je wat het voor jezelf kan betekenen als je je gevoel makkelijker kunt laten meespreken in je dagelijkse doen en laten. In onze praktijk zijn Femke Zeijen, Rob Zeijen en Jacqueline Dierckx haptonomisch geschoold. In de wachtkamer hebben we een aparte folder over haptonomie. 

Psychologie

Femke Zeijen, heeft haar fysiotherapeutische werkzaamheden beëindigd na het behalen van haar Master of Science Psychologie. Zij behandelt als psycholoog haar patiënten op haptonomische basis. 

Fysiofitness

Er zijn in onze praktijk zo’n 8 fysiofitnessgroepen aktief. Maximaal 8 personen trainen hier op een vast uur per week met een vaste fysiotherapeut als begeleider. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van onder meer kracht, houding en conditie.

In de wachtkamer hebben we een aparte folder over fysiofitness. 

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is de behandeling van oedeem van arm of been door een speciale vorm van therapie. Lymfoedeem lijkt niet geneesbaar te zijn en de therapie is dan ook vooral gericht op het beperken en voorkomen van toename van het oedeem om de bewegingsmogelijkheden van arm of been te vergroten of in ieder geval te behouden. Hanneke Koopman is onze deskundige. 

ALGEMEEN

• Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten maar, informeer goed naar de polisvoorwaarden van uw verzekering met betrekking tot de vergoedingen.

• Vóór aanvang van een behandelserie wordt u onderzocht en vervolgens wordt er een behandelplan met u afgesproken.

• De fysiotherapeut die u onderzocht heeft blijft uw vaste behandelaar, tenzij anders met u wordt afgesproken.

• Indien u een eigen handdoek meeneemt kunnen we deze tijdelijk voor u bewaren in de behandelkamer.

• Een deel van de fysiotherapie behandeling kan bestaan uit training in de oefenzaal.

• In de praktijk vindt regelmatig overleg plaats. Indien noodzakelijk wordt uw behandeling in dit overleg besproken.

• Indien noodzakelijk wordt er een intercollegiaal advies gevraagd tijdens een behandeling.

• Als u tussentijds naar uw huisarts of specialist gaat laat dit dan bijtijds weten, zodat we u een behandelverslag kunnen meegeven.

• In overleg met u kan er besloten worden tot wisseling van behandelaar.

• Wilt u ons bellen? Tussen 9 en 12 staat onze secretaresse u te woord. Buiten deze tijden hebben we een antwoordapparaat waarin u uw bericht kunt inspreken.

• U kunt ons ook een E-mail sturen (info@praktijkdommelen.nl)

• Meer informatie staat op onze website. (www.praktijkdommelen.nl) 

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw burgerservicenummer, uw verzekering en,

indien van toepassing, de verwijsbrief. Om het BSN te controleren vragen wij u ook om een indentiteitsbewijs. Dit is eenmalig.

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek

behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. 

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren.

Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Meer info hierover elders op deze site. 

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal te verwachten behandelingen omvatten en

zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

• Eventueel de verwijsbrief

• Uw ziektekostenverzekering gegevens

• Geldig identiteitsdocument

• Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden). 

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit

24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.

De praktijk is nagenoeg gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. 

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen. 

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten. Meestal zijn dit Rob Zeijen en Arjan van Rooy. Echter onze therapeuten zijn allemaal gespecialiseerd en daarom kan een stagiaire ook kennis willen nemen van de andere therapeuten. Dit aanwezig zijn van een stagiaire tijdens uw behandeling zal altijd met u overlegd worden. 

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten

wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Uw handdoek kunnen wij voor u bewaren in de praktijk. 

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden.

Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. 

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

• u het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens naar derden gaan, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Voor meer info: klik hier. 

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst

tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat

geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om

zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de

buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. 

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. 

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website:  www.praktijkdommelen.nl

Huisregels

De volledige tekst kunt u hier nalezen.

 

Praktijk Dommelen is aangesloten bij de volgende verenigingen